1. Prezentare generală

Principalul obiect de activitate al societăţii EDU – ELITE Centru de resurse şi formare profesională S.R.L. îl constituie furnizarea de servicii de formare profesională şi personală pentru persoane aflate pe diferite trepte ale evoluţiei în carieră sau pentru persoane aflate în situaţii de risc, care îşi pot pierde locul de muncă sau nu au un loc de muncă.

EDU – ELITE Centru de resurse şi formare profesională S.R.L. este un centru activ de formare, resurse și consultanță pentru adulţi, orientat spre integrarea în spațiul european al învățării pe tot parcursul vieții. Centrul promovează inovaţia şi reforma educaţională, asigură cadrul pentru dezvoltarea personală şi profesională a adulţilor, în corelaţie cu standardele profesionale şi competenţele profesionale, precum şi în conformitate cu politicile şi strategiile naţionale în domeniul învăţării pe tot parcursul vieţii.

Obiective generale:

OG1. Asigurarea managementului calităţii în conformitate cu strategia de dezvoltare a firmei, în concordanţă cu politicile naţionale şi internaţionale în domeniul formării adulţilor;

OG2. Orientarea spre client în scopul creşterii satisfacţiei acestuia şi a îmbunătăţirii continue a relaţiei cu clientul;

OG3. Dezvoltarea si generalizarea unui sistem integrat de management performant, adecvat mediului de afaceri al firmei;

OG4. Prezentarea societăţii EDU – ELITE Centru de resurse şi formare profesională S.R.L. ca partener şi promotor în dezvoltarea instituţională a întreprinderilor sau a altor clienţi;

Obiective specifice asociate obiectivelor generale:

OG1:

OS1.1. Management participativ, performat în domeniul resurselor umane, asigurat prin manifestarea leadershipului la nivel de vârf, în toate structurile manageriale intermediare şi la nivel de echipe;

OS1.2. Management eficient în domeniul gestionării resurselor materiale şi financiare disponibile;

OS1.3.Management performant în domeniul utilizării resurselor informaţionale şi a tehnologiei informaţiilor.

OG2:

OS2.1. Realizarea unei oferte de formare profesională variată, prin cursuri de perfecţionare sau cursuri de calificare acreditate ANC, în concordanţă cu nevoilor de formare identificate de către angajatorii din zonă;

OS2.2. Promovarea de activităţi de consiliere şi orientare profesională individuală sau de grup pentru persoane aflate în situaţii de risc care îşi pot pierde locul de muncă sau nu au un loc de muncă;

OS2.3. Derularea de programe de dezvoltare personală, de self – management sau de management al carierei;

OS2.4. Derularea de activităţi ştiinţifice, culturale sau alte activităţi de petrecere a timpului liber la solicitarea partenerilor, a diverselor grupuri de interes sau a unor categorii profesionale

OG3:

OS3.1. Elaborarea şi implementarea procedurilor privind derularea activităţilor proprii şi revizuirea lor periodică în funcţie de schimbările apărute

OS3.2. Elaborarea şi implementarea strategiei de management a riscurilor

OG4:

OS4.1. Elaborarea şi implementarea strategiei de marketing performat

OS4.2. Realizarea unor studii / diagnoze privind tendinţele pieţei de formare, nevoile de dezvoltare profesională şi personală în concordanţă cu necesarul de pregătire profesională pe piaţa muncii

Cultura organizaţională

Cultura organizaţională a societăţii EDU – ELITE Centru de resurse şi formare profesională S.R.L. este o cultură a schimbării, a valorizării capitalului uman, a respectului şi toleranţei.Cultura organizaţională reprezintă un complex

specific de valori, credinţe conducătore, reprezentări, înţelesuri, căi de gândire împărtăşite de angajaţi, care determină modurile în care aceştia se vor comporta în interiorul şi în afara organizaţiei respective şi care sunt transmise noilor membri drept corecte; Cultura organizaţională mijloceşte (facilitând sau, dimpotrivă blocând sau deformând) toate schimburile dintre entitatea juridică şi comunitate;

Normele și valorile reprezintă elementele fundamentale care formează „structura de adâncime” a culturii şi care sunt strâns legate de mediul în care funcţionează Centru de resurse şi formare profesională;

Normele reprezintă modul în care centru de formare defineşte ceea ce este drept / corect şi nedrept / greşit. Normele stabilesc ,,cum trebuie să ne comportăm – neexistând alternative admise la comportamentul prescris;

Valorile definesc ceea ce este dezirabil pentru angajaţii Centru de resurse şi formare profesională, fiind strâns legate de idealurile grupului respectiv. Deci ele stabilesc ,,spre ce aspir prin conduita mea. În consecinţă, valorile sunt puse în joc pentru a alege între mai multe alternative posibile de acţiune.

Puncte de interes pentru potenţialii parteneri:

– Profesionalismul si seriozitatea angajaţilor societăţii EDU – ELITE Centru de resurse şi formare profesională S.R.L.

– Oferta de formare profesională a societăţii EDU – ELITE Centru de resurse şi formare profesională S.R.L. variată, care răspunde nevoilor de formare ale clienţilor prin cursuri de perfecţionare sau cursuri de calificare acreditate ANC, în concordanţă cu nevoile de formare identificate de către angajatorii din zonă;

– Activităţi de consiliere şi orientare profesională individuală sau de grup pentru persoane aflate în situaţii de risc

– Programe de dezvoltare personală, de self – management sau de management al carierei;

– Activităţi ştiinţifice, culturale sau alte activităţi de petrecere a timpului liber.

Adresa: Turda, Str. Detunata, Nr. 22, Cam. 2, Jud. Cluj
Tel. 0744 239 288
Email edu.elite.centru.formare@gmail.com
Website edu-elite-formare.ro